Εγγραφή Μέλους στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας

 

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους ισότιμων σχολών του εξωτερικού

 • Αίτηση εγγραφής(επισυνάπτεται)
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Επίσημη μετάφραση πτυχίου
 • Αντίγραφο ισοτιμίας και αντιστοιχίας με την ειδικότητα του φυσικοθεραπευτή πτυχίου
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όταν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • 2 φωτογραφίες
 • 1 υπεύθυνη δήλωση(δηλώνετε η πραγματική άσκηση του επαγγέλματος:εάν εργάζεστε κάπου και πού)
  Εγγραφή εξ αποστάσεως  νέου μέλους Π.Σ.Φ. – Διαδικασία

Κόστος εγγραφής – ετήσια συνδρομή

 • Εγγραφή: 30,00€
 • Συνδρομή έτους: 60,00€ και 30,00€ (ειδικές κατηγορίες)

Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στους λογαριασμούς των Περιφερειακών Τμημάτων.

 

Στη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2, 3, 4 Ιουλίου 2021, αποφασίστηκε η επικαιροποίηση της απόφασης για την ένταξη των μελών του Π.Σ.Φ. σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους προς τον Σύλλογο, εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τη διευκόλυνση της εξόφλησης των συνδρομών τους.

Ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών:

Το καθεστώς εξόφλησης των οφειλών προβλέπει την εξόφληση της συνδρομής του τρέχοντος έτους και της ημερολογιακά παλαιότερης οφειλής.

Ο αιτών ένταξη στο καθεστώς αυτό, δεσμεύεται στην τήρηση της παραπάνω διαδικασίας και εφαρμογή αυτής κάθε έτος μέχρι και την ολική εξόφληση του συνόλου των οφειλών του. Σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας εξόφλησης των οφειλών του Π.Σ.Φ., το μέλος δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση ρύθμισης οφειλών και γίνεται απαιτητή η εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προκειμένου να λαμβάνει τη βεβαίωση του έτους.

Για την ένταξη στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. πρέπει να αποστέλλεται η έγγραφη αίτηση του αιτούντα άπαξ  προς το οικείο Περιφερειακό Τμήμα που ανήκει και να αναρτάται στην ατομική καρτέλα μητρώο του, στα επισυναπτόμενα αρχεία, στο πεδίο με τη σχετική σήμανση.

Σε περίπτωση μη-ανάρτησης του αρχείου, ο Π.Σ.Φ. δεν φέρει υποχρέωση ένταξης του μέλους σε καθεστώς ρύθμισης.
Πληρωμή συνδρομών:

Οι συνδρομές των ετών 2009, 2010 και 2011 θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας του Π.Σ.Φ. 118/480051-68 [IBAN: GR0301101180000011848005168] και οι συνδρομές των ετών 2012 και μετά θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει το μέλος.

Εναλλακτικά, τα μέλη μπορούν να προβούν σε εξόφληση του κωδικού πληρωμής για κάθε έτος αναφοράς σε εκκρεμότητα. Για κάθε έτος αντιστοιχεί διαφορετικός κωδικός πληρωμής.

 

Κατηγορίες συνδρομών:

Σύμφωνα με τον Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α 145/11.7.2014.) «(…)Η ετήσια εισφορά κάθε φυσικοθεραπευτή στο Σύλλογο ορίζεται στα εξήντα ευρώ και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής.»  Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ».

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Αντιρποσώπων του ΠΣΦ καθιερώθηκε η ετήσια εισφορα των τριάντα ευρών για της κατηγορίες των τριτέκνων, των ΑμεΑ, των φυσιοθεραπευτών με τέκνο ΑμεΑ και των γονέων μονογονεϊκής οικογένειας.

Παρακαλούμε τα μέλη του Π.Σ.Φ. για ενημέρωσή τους να απευθύνονται στις Δ.Ε. των Π.Τ. που ανήκουν.

Εγγραφή εξ αποστάσεως  νέου μέλους Π.Σ.Φ. – Διαδικασία

Πέραν της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας που ισχύει (αίτηση εγγραφής και υποβολή συνημμένων δικαιολογητικών με φυσική παρουσία ή αποστολή με ταχυδρομείο), προστίθεται η διαδικασία εγγραφής νέου μέλους Π.Σ.Φ. εξ’ αποστάσεως.

Η  διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής του ενδιαφερόμενου, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΠΣΦ (https://www.psf.org.gr/members.php), δύναται να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (εκτός της φωτοτυπίας αστυνομικής ταυτότητας, της οποίαςη «διακίνηση» απαγορεύεται αυστηρά στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), στο email του εκάστοτε Περιφερειακού Τμήματος (ενημερωθείτε σχετικά από τη σελίδα του ΠΣΦ: https://www.psf.org.gr/perifereiaka-tmimata.php).

Ειδικά για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης σας ενημερώνουμε ότι, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταβαίνει στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr), απ’ όπου μπορεί να εκδώσει Υπεύθυνη Δήλωση ( μέσω της ταυτοποίησης των στοιχείων του στο taxis),  η οποία είναι νομικά  ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ  με την Υπεύθυνη  Δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με  τα οριζόμενα από την Π.Ν.Π της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 68/2020) και την από 23/3/2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α.Π. 7335 ΕΞ2020). (δείτε σχετικά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ που ακολουθεί)

 1. Το Περιφερειακό Τμήμα ενημερώνει σε πρώτη φάση τον ενδιαφερόμενο με email για την πληρότητα του φακέλου του και ακολούθως για τη διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων χρηματικών ποσών εγγραφής (30€) και συνδρομής (60€).
 2. Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται:
  • α) είτε με τη δημιουργία κωδικού πληρωμής από το Π.Τ για πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ (RFΧΧΧΧΧ)
  • β) είτε μέσω κατάθεσης στους λογαριασμούς των Περιφερειακών Τμημάτων (ενημερωθείτε σχετικά από τη σελίδα του ΠΣΦ: https://www.psf.org.gr/perifereiaka-tmimata.php).

Τονίζεται ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ενός νέου μέλους, θα πρέπει να αποσταλούν τα σχετικά δικαιολογητικά και σε φυσικό αρχείο ταχυδρομικώς.

Στον υποβαλλόμενο φάκελο του ενδιαφερομένου, πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά  εγγραφής (και η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και οι φωτογραφίες), όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

[Παράρτημα Α : Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr – κέιμενο δήλωσης]

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κατόπιν της εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Απευθύνεστε στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των κατά τόπους Περιφερειών:

Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με σφραγίδα της Χάγης (Apostille), με επίσημημ μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ)
 2. Παράβολο 8,00€ (Η προμήθεια των αποδεικτικών πληρωμής γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ 1357 Β), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β)]
 3. Παράβολο Χαρτοσήμου 30 € (από οποιαδήποτε εφορία).**
 4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα). Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης που να αναγράφει “Δεν έχω καταδικαστεό για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας” ή στην αντίθετη περίπτωση, “Έχω κατασικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις”.
 5. Βεβαίωση έγγραφης στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
 6. Δύο έγχρωμες (2) φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείο
 7. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της ΕΕ ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους- μέλους της ΕΕ ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής- κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α85) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α 80) ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή δελτίο διαμονής υπηκοών τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85, 87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α 80) ή άδεια επί μακρίν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α 80) αντίγραφο μπλε κάρτας της ΕΕ (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α 80) ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α 80) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α 232)

Παρατηρήσεις:

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η πρόσκομιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοια έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

**Υφίσταται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά πρόσωπα ΕΚΕ. ΣΤο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Χρόνος: Εντός τριμήνου από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπρωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 του Ν.3919/2011 – (ΦΕΚ 32 Α’)]. Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική Βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης Διοικητική Αρχή σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α’). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004).

Κόστος: 38,00€

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες [άρθρο 13 του Ν.3491/2-10-2006 (ΦΕΚ 207Α’)]